♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ

هرگزازخواستگارهای قبلی خودویااگرنامزدیاهمسری داشته ایدپیش همسرتان تعریف وتمجیدنكنید.یكی ازبزرگترین مسایل تیره كننده ی روابط بین زوجین صحبت كردن درموردخواستگارهای قبلی است.متأسفانه دخترهاعلاقه ی شدیدی به برشمردن تعدادخواستگارهای قبلی خودووی‍ژگی هاوصفات آن هادارنداماهیچ چیزبرای آقایان منفورترازاین موضوع نیست كه همسرش ازخواستگارهای قبلی خودصحبت كند.

درواقع وقتی شماازخواستگارهای قبلی خودصحبت می كنیدویاازهمه بدترازآنهاتعریف می كنیداین نگرش درهمسرشمابوجودمی آید كه شمابه طوركامل متعلق به اونیستیدوبه غیرازاوبه افراددیگرنیزعلاقه دارید.هروقت می خواهیدكه این كارراانجام دهید،خودرابه جای همسرتان قراردهیداگرهمسرشمادائماًاززیبایی،مهربانی وصمیمیت دوست دخترویانامزدقبلی خودصحبت كندچه احساسی به شمادست می دهد؟ آیابااین كار،عشق وعلاقه شمارابه خودش افزایش می دهدویااینكه خودرامنفورشمامی كند؟جواب مشخص است خودرامنفورشمامی كند.پس وضعیت شمانیزبه همین صورت است اگرازخواستگارهای قبلی خودصحبت كنیدوبخواهیدتعدادآنهارابه رخ همسرتان بكشیدخودرامنفوراوخواهیدكرد.

نكته جالب این است كه زن هاتصورمی كننداگربه شوهرشان بقبولانندكه خواستگارهای زیادی داشته اند،بعضی ازآنهاافرادمعروف ومشهوربوده اندبااین كارارزش واحترام خودراپیش شوهرشان بالامی برندامانتیجه ای كه حاصل می شودكاملاْبرعكس این تصور است.مردهامعمولاٌتعصب وغیرت زیادی نسبت به همسرشان دارندودوست ندارندكه به غیرازخودشان فردیاافراددیگری نیزبه همسرشان علاقمندباشندویاعاشق اوباشند.لذاازشنیدن این صحبت هابسیارناراحت می شوند.

مردهابعدازآشنایی ویاازدواج به ندرت ازروابط قبلی خودصحبت می كنندامازن هاتمایل بسیارشدیدی به صحبت كردن درباره ی خواستگارهای قبلی خوددارند.امانكته جالب تراینكه علیرغم تمایل شدیدزن هابه صحبت درباره ی خواستگارهای قبلی خود اماوفاداری بسیارزیادی به شوهرخوددارند.تمام تجربیات مؤیداین نكته است كه وفاداری زن هابه همسرشان بسیاربیشترازمردهااست بااین كه زنهاتمایل شدیدی به صحبت كردن درباره ی خواستگارهای قبلی خوددارندامامردهابه ندرت ویاهرگزازمعشوقه های خودصحبت نمی كنند.

نوع مطلب : مهارت های ارتباطی ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic